Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ราย ดังนี้
   รายที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 1 ชุมชนประปาเก่า ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท
รายที่ 2 ณ บ้านเลขที่ --/4 หมู่ 11 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 4 คน เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท
  รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี ปภ.จ.ปทุมธานี ร่วมในพิธีมอบ
 

{fastsocialshare}

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ คุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
.
จุดที่ 1 บริเวณศาลาการเปรียญวัดไทร ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด ชุดละ 350 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณจิรวัฒน์ เกตยืนยง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบ
.
จุดที่ 2 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 300 ชุด ชุดละ 350 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณมนต์ชัย ทองมูลชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางเลน พร้อมด้วยจิรวัฒน์ เกตยืนยง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบ
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 2 จุด เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

     วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่ --/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีคุณชลาลัย บรรเทาทุกข์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

{fastsocialshare}

   วันที่ 28 ตุลาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 2 ราย ดังนี้
.
รายที่ 1 มอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย (จมน้ำเสียชีวิต) จำนวน 1 ราย ณ บ้านเลขที่ -- ม. 8 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จำนวน 20,000 บาท
รายที่ 2 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ บ้านเลขที่ --/1 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 หลังคาเรือน จำนวน 10,000 บาท
.
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์/อาสาสมัคร และอาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพืื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และเจลแอลกอฮอล์) โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
 
จุดที่ 1 บริเวณวัดสามัคคียาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 225 ชุด ชุดละ 350 บาท เป็นเงิน 78,750 บาท
 
จุดที่ 2 บริเวณศาลาริมทางหน้าวัดเจดีย์ทอง อำเภอสามโคก จำนวน 275 ชุด ชุดละ 350 บาท เป็นเงิน 96,250 บาท
 
โดยมีคุณนฤนาต มะกล่ำทอง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.คลองควาย ร่วมมอบฯ
 
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 2 จุด เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

วันที่ 28 ตุลาคม 25645 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 ราย ดังนี้
 
รายที่ 1 บ้านเลขที่ 27 ม.5 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จำนวน 1 ครอบครัว 5 คน เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,500 บาทง
.
รายที่ 2 บ้านเลขที่ 2/1 ม.6 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท
.
รายที 3 บ้านเลขที่ 105/3 ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จำนวน 1 ครอบครัว 3 คน เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,500 บาท
.
รายที่ 4 บ้านเลขที่ 54 ม.1 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท
.
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week