Colors: Green Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 14.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้แก่ รร.บ้านแหลมดิน , รร.วัดชุมประดิษฐ์, รร.ไทยรัญวิทยา 23 (วัดโคกโหนด), รร.วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) และ รร.บ้านท่าลาด อ.เขาชัยสน รวม 5 แห่ง โดยมีคุณชลิต กัมพลาวลี ประธานพัทลุงการกุศลมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณเกรียงไกร สัมพันธุ์สกุล ที่ปรึกษาพัทลุงการกุศลมูลนิธิ คุณสิทธิชัย ลาภานุพัฒนกุล นายกสมาคมฮากกา จังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธี ณ พัทลุงการกุศลมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) เวลา 16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ รร.บ้านขวัญพัฒน์ , รร.บ้านชายท่า อ.ท่าชนะ, รร.วัดอินทราวาส อ.คีรีรัฐนิคม, รร.วัดวิชิตธาราราม อ.ไชยา และ รร.บ้านบ่อพระ อ.พระแสง รวม 5 แห่ง โดยมีคุณประเสริฐ ยรรยงค์ธนภา รักษาการประธานมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีมอบฯ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

{fastsocialshare}

     วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และคุณวินน์-วาทิต โสภา อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (อาสาฯ ศิลปิน 181) ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ รร.บ้านศาลาตะเคียน , รร.วัดท้ายทะเล, รร.วัดสะโพธิ์, รร.วัดสระแก้ว อ.เชียรใหญ่ และ รร.วัดอิมอญ อ.หัวไทร รวม 5 แห่ง โดยมี คุณไกรสร พิสิทธิวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คุณธนภัทร ศุภธรรมกุล ประธานมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธี ณ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นครศรีธรรมราช

{fastsocialshare}

    วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 90 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 142,690 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ รร.บ้านวังเกษตร รร.บ้านวังเตย รร.บ้านหูช้าง รร.วัดทุ่งหลวง และ รร.วัดดอนกลอย รวม 5 แห่ง โดยมีคุณทรงศักดิ์ มหาศักดิ์ศิริ ประธานมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถานและคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียน ทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธีมอบฯ​ ณ มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน จังหวัดสระแก้ว

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้แก่ รร.บ้านโหมงราชพัฒนา, รร.ชุมชนประชานิคม, รร.บ้านพังเหา, รร.บ้านสวนสมบูรณ์ และโรงเรียนราชบุรณะ รวม 5 แห่ง โดยมีคุณประชา วิโรจน์ทินกร ประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์และคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียน ทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธีมอบฯ​ ณ มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ จังหวัดชุมพร

{fastsocialshare}

      วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 110 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 170,510 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ รร.บ้านวังไผ่, รร.บ้านเสาหงศ์, รร.บ้านท่ามะเดื่อ, รร.บ้านห้วยไร่ และ รร.บ้านเขามุสิ รวม 5 แห่ง โดยมี คุณเจิดศักดิ์ เอี่ยมปาน ผู้จัดการมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ พร้อมด้วยอาจารย์วันศักดิ์ จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย และผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียน ทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธีมอบฯ​ ณ มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ (จิบเผ็กเซี่ยงตึ๊ง) จังหวัดกาญจนบุรี

    และในเวลา 13.00 น. ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 60 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 100,960 บาท (หนึ่งแสนเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้แก่ รร.วัดไผ่สามเกาะ อ.บ้านโป่ง, รร.บ้านไทรงาม อ.ปากท่อ,​ รร.บ้านทุ่งแฝก รร.บ้านตลาดควาย และ รร.บ้านหนองนกกระเรียน อ.จอมบึง รวม 5 แห่งโดยมีคุณชัยยงค์ นันทชัยพร รักษาการประธานมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมในพิธีมอบฯ ณ มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week